به زودی گروه خودروسازی آرین با همکاری گروه سرمایه گذاری از کشور چین مشارکت خود را در زمینه احداث شهرک خودروسازی در استان اصفهان آغاز مینماید. جزئیات خبر به زودی منتشر می گردد.