از دستاوردهای شرکت ، فروش 20 هزار دستگاه به کشورهای همسایه در سال اول تولید میباشد که فروش 4000 دستگاه به سوریه یکی از مهمترین قراردادهای صادرات محصولات فوق میباشد در این قرارداد همزمان با فروش ، قرارداد زیر ساخت و ایجاد دستگاههای فست شارژ هم در حال پیگیری و احداث میباشد.